ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Cennik i nr konta

KONTO

BANK MILLENIUM

33 1160 2202 0000 0001 7623 1071


CENNIK

opłaty za przedszkole uiszczamy do 10-go każdego miesiąca – całodzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 5 zł – odpłatność za świadczenia przedszkola reguluje Uchwała NR 763/14  Rady Miasta Torunia z  dnia  15 maja 2014r. (tekst poniżej)


UCHWAŁA NR 763/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 763/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1)) uchwala się , co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.
§ 2. Gmina Miasta Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 3. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 2, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, z zastrzeżeniem
§ 4.2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 4.1. Zwalnia się z opłaty określonej w § 3 ust. 1 rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie o światy. 2. Wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 50% tej opłaty dla rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 164/11 Rady Miasta Torunia z dnia 8 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego.Przewodniczący Rady Miasta Torunia
Marian Frąckiewicz