ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Koncepcja pracy

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Toruniu.

Współczesne przedszkole, jak każda placówka oświatowa jest miejscem nie tylko nauki i wychowania, ale miejscem rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, intelektualnego i kulturalnego dzieci. Wszelkie działania muszą byd podporządkowane szeroko pojętemu dobru dziecka.

Misja przedszkola
Każdemu dziecku należy stworzyd takie warunki, aby mogło ono uczyd się i wychowywad w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Wizja przedszkola
Wszelkie działania podejmowane w przedszkolu maja pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, tak aby łatwo przystosowały się do nowych warunków i wymagao szkolnych.
Sylwetka absolwenta
Absolwenci przedszkola powinni być tak wyposażeni w wiedzę, umiejętności i sprawności, aby z łatwością mogły sprostać wymaganiom stawianym w szkole.

Kierunki realizacji koncepcji

Działania ukierunkowane na rozwój kreatywności, twórczości i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez:

 1. Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego – stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami, ale także zgodnie z potrzebami przedszkola.
 2. Uczestniczenie w szkoleniach zewnętrznych oraz w ramach WDN – podnoszenie wiedzy i umiejętności w prowadzeniu obserwacji, diagnozy interpretowania wyników w celu opracowywania indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
 3. Kontynuacja programów własnych.
 4. Wspieranie nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.
 5. Upowszechniad i wdrażad dobre pomysły podnoszące jakośd pracy wychowawczo – dydaktycznej.

Działania podejmowane na rzecz rozwoju dziecka w aspekcie jego potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych

 1. Respektowanie praw dziecka, chwalenie tego co robi, nabywanie pewności siebie.
 2. Współdziałanie i podejmowanie wspólnych działao z dorosłych i dzieci poprzez akcje „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”
 3. Wspomaganie potencjału intelektualnego poprzez zabawę dziecka metodą „Zabaw fundamentalnych”
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez udział w programie „Klucz do uczenia się”
 5. W oddziałach dzieci starszych wdrażad program zdrowia emocjonalnego „Przyjaciele Zippiego”
 6. Uczyd dzieci _ Jak reagowad na agresję_ poprzez udział w programie „Bezpieczne przedszkole”
 7. Wykorzystanie do zabaw edukacyjnych piłek EDUBAL
 8. Korzystanie z komputera, tablicy interaktywnej jako narzędzia rozwijającego motywację do samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 9. Aktywizowad pracę półkul mózgowych poprzez wprowadzenie dwiczeo „Gimnastyki mózgu” Dennisona
 10. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym opieki specjalistów
 11. Wzbogacad bazę przedszkola dla dzieci niewidomych i słabowidzących

Działania zmierzające do doskonalenia i rozwijania form współpracy z rodzicami

 1. Podejmowanie efektywnych, sprawdzonych form współpracy z rodzicami
 2. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym
 3. Systematyczne i rzetelne informowanie rodziców nt. dziecka, jego osiągnięd, trudności z jakimi się boryka
 4. Powołanie zespołu opracowującego komunikaty dla rodziców
 5. Zapoznanie z „Europejską kartą praw i obowiązków rodzica”
 6. Współpraca z Radą Rodziców
 7. Opracowanie kwestionariusza ankiety w celu poznania opinii nt. funkcjonowania przedszkola

Działania związane z rozwojem organizacji i współpraca ze środowiskiem lokalnym

 1. Systematyczna analiza potrzeb i oczekiwao klientów przedszkola, ocena poziomu zaspokajania tych potrzeb i monitorowanie podjętych działao
 2. Przestrzeganie przepisów prawa zawartych w prawie oświatowym i innych ustawach oraz przepisach wykonawczych obowiązujących pracodawcę oraz organizowani pracy zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez organ prowadzący.
 3. Realizacja zaleceo wynikających z nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty
 4. Promowanie osiągnięd przedszkola i kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku, prezentacja osiągnięd dzieci za pomocą publikacji w gazecie regionalnej, stronie internetowej, udział dzieci w konkursach, wystawach, festynach
 5. Współpraca instytucjami wspierającymi działalnośd statutową przedszkola
 6. Kontynuowanie nawiązanej współpracy z wybranymi krajami Unii Europejskiej w ramach programu SOCRATES COMENIUS

Kierunek pracy na rok szkolny 2022/2023

KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

Wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro prawda, piękno oraz wdrażanie dzieci do samodzielnego radzenia sobie w otaczającym świecie.