ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
pm2torun@wp.pl

Monitoring wizyjny

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu

1. Zasady funkcjonowania
Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu, obszar objęty monitoringiem , reguły i zapisu informacji, sposób ich zabezpieczenia oraz możliwości udostępniania zgromadzonych danych.

2. Obszar
* Obszar na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu, który jest objęty zasięgiem kamer zewnętrznych i wewnętrznych monitoringu wizyjnego to: obiekt, w którym znajduje się budynek przedszkola przy ul. Stawisińskiego 7 oraz teren wokół obiektu
* Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych
* Obszar objęty monitoringiem wizyjnym jest oznakowany tabliczkami informacyjnymi. Pracownicy przedszkola jak i rodzice zostali poinformowani o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego
* Na tablicy ogłoszeń umieszczono klauzulę informacyjną

3. Cel
* Celem stosowania monitoringu wizyjnego w przedszkolu jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochronie mienia, pomoc w ustaleniu sprawców czynów nagannych oraz sprawowanie nadzoru.

4. Funkcjonowanie
* Monitoring funkcjonuje całodobowo
* Rejestracji podlega obszar z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku
* Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
* Rejestruje tylko wizję na nośniku fizycznym
* Wszystkie dane rejestrowane przez monitoring zapisywane są na rejestratorze danych i przechowywane przez 5 dni. Po tym terminie zapis się nadpisuje

5. Skład
W skład monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu wchodzą kamery rejestrujące i umożliwiające identyfikacje osób i obejmujące swym zasięgiem obszar o znaczeniu strategicznym ze względów bezpieczeństwa tj. obszar na zewnątrz budynku i w holu przedszkola

* Urządzenie rejestruje obraz na nośniku fizycznym
* Monitor umożliwiający podgląd rejestrowany przez monitoring

6. Norma
* Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniające wymogi i normy

7. Obsługa
* Dostęp do monitoringu i obsługi ma Administrator Danych Osobowych lub osoby przez niego upoważnione
* Centrum nadzoru nad monitoringiem znajduje się w gabinecie dyrektora przedszkola
* Przedszkole zleca firmie zewnętrznej przeprowadzenie serwisu monitoringu wizyjnego, dokonywanie napraw i rozbudowę monitoringu

8. Zabezpieczenie
* Zabezpieczenie danych z monitoringu jeżeli zachodzi taka potrzeba polega na zgraniu zapisu na osobny nośnik fizyczny typu Flash USB i umieszczeniu go w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu. Każdorazowe takie zabezpieczenie odbywa się wyłącznie na wniosek pisemny

9. Udostępnianie
* Dane z monitoringu mogą być udostępniane tylko w formie pisemnej – protokół ze zdarzenia sporządza się za zgodą ADO Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
* Zabezpieczony zapis na Flash USB może zostać udostępniony tylko dla uprawnionych instytucji typu policja, sąd, prokuratura w związku z prowadzącymi przez nich czynnościami prawnymi i tylko na pisemny wniosek
* Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych

10. Postanowienia końcowe
* W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje ADO
* Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez piktogramy na terenie budynku jak i przed wejściem głównym
* Regulamin umieszcza się na stronie internetowej przedszkola www.brzechwa.eu w zakładce „ Monitoring”
* Niniejszy regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 11 z dnia 25 października 2018 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu
* Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej jako RODO ) informujemy, że:

1. Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu prowadzi monitoring wizyjny terenu wokół budynku i w holu przedszkola w celu ochrony mieniaoraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

2. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Stawisińskiego 7

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu możliwy jest pod numerem telefonu566118992 oraz przez adres e – mail: rodo1@tcuw.torun.pl

4. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art.22 §1 Kodeksu pracy (Dz. U. 2018 r.poz.917 z póz. zm. )

5. Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

6. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 5 dni

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

9. Regulamin funkcjonowania monitoringu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola www.brzechwa.eu Przedszkola Miejskiego nr 2 im. JanaBrzechwy w Toruniu