ul. Stawisińskiego 7, 87-100 Toruń
tel. (56) 648 64 52
sekretariat@pm2.edu.torun.pl

Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców uchwaliła, że składka na Radę Rodziców
za I semestr w roku szkolnym 2023/2024 wynosi odpowiednio:
pierwsze dziecko 150 zł, drugie dziecko 100 zł i każde kolejne 80 zł.
Termin wpłaty za I semestr do 31.10.2023 r.

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka!

NUMER KONTA Bank Millennium: 
38 1160 2202 0000 0003 1123 1216


Działania i kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty i własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.  
1. Rada Rodziców jest przedstawicielstwem rodziców,  współdziałającym z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną oraz  organami nadzorującymi przedszkole.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu Rad  Oddziałowych, wybranym na grupowym zebraniu rodziców w głosowaniu  tajnym, większością głosów, zgodnie z procedurą wyboru zawartą w  regulaminie Rady Rodziców.
3. W wyborach do Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:a) wewnętrzna strukturę i tryb pracy  b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz rad oddziałowych
6. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zakres współpracy
7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
8. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym  dyrektor przedszkola lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego  za zgodą lub na wniosek członków Rady Rodziców.
9. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów  przedszkola, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór nad placówką z  wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.
10. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w trybie uchwał  podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3  składu Rady.Kompetencje Rady Rodziców:a) uchwalenie własnego regulaminu;b) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola;c) opracowanie rocznego planu finansowo _ gospodarczego rady;d) opiniowanie:- programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i  wychowania przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów  kształcenia i wychowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  – projektu planu finansowego,  – projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,  – systemu wychowawczego przedszkola obejmującego treści i  działania o charakterze wychowawczym skierowanego do dzieci,  realizowanego przez nauczycieli we współpracy z rodzicami,  – pracy nauczyciela (na piśmie) ubiegającego się o stopień awansu zawodowego; e) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad  Przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności  przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w tej  placówce,f) typowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na  stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego  przedszkole;g) typowanie jednego przedstawiciela do zespołu oceniającego,  powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w przypadku  złożenia odwołania od oceny pracy przez nauczyciela;h) typowanie jednego przedstawiciela do zespołu oceniającego,  powołanego przez organ prowadzący przedszkole, w przypadku złożenia  wniosku dyrektora przedszkola o ponowne ustalenie oceny jego pracy;i) zapoznanie się z planem nadzoru pedagogicznego opracowanym i  przedstawionym przez dyrektora przedszkola w terminie do 15 września  roku szkolnego, którego dotyczy plan;j) zapoznanie się z informacją o realizacji planu nadzoru  pedagogicznego przed zakończeniem roku szkolnego, przedstawioną przez  dyrektora przedszkola.


Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący
Lidia Predenkiewicz
Zastępca
Robert Łotysz
Skarbnik
Magdalena Kowalewska
Sekretarz
Olga Traczykowska

oddział I – „Kaczuszki”
Ewelina Kocińska
oddział II – „Biedronki”
Marta Zimoląg
oddział III – „Mrówki”
Milena Pawlik
oddział IV – „Wiewiórki”
Izabela Młynarczyk
oddział V – „Jeżyki”
Marta Krużewska
oddział VI – „Misie”
Oliwia Kostrzewa
oddział VII – „Tygryski”
Agnieszka Pecyna
oddział VIII – „Pantery”
Magdalena Kowalewska


Współpraca z rodzicami


Naszym dzieciom stwarzamy i umożliwiamy…
* Optymalne warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju,
* Wieloaspektowość, monitorowanie i stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego i umysłowego.
* Możliwość integracji dzieci niepełnosprawnych podczas różnorodnych aktywności przedszkolnych.
* Prawo do równego startu dla wszystkich dzieci.
* Budowanie systemu wartości poprzez czynne uczestniczenie w życiu środowiska.
* Tworzenie warunków do prezentacji własnych osiągnięć.
* Kształtowanie życzliwości, tolerancji, uczciwości i odpowiedzialności.

Nasi rodzice:
* Tworzą z nauczycielem przedszkole przyjazne dziecku w atmosferze zaufania i życzliwości.
* Mają możliwość wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.
* Systematycznie spotykają się ze specjalistami, którzy kierunkują i  dają wskazówki, jak wspierać, uaktywniać i usamodzielniać swoje dzieci.
* Prezentują swoje umiejętności zawodowe w blokach aktywności dzieci i nauczyciela.
* Wzbogacają bazę materialna przedszkola.
* Przygotowują przedstawienia teatralne „Rodzice – dzieciom”.

Współuczestniczą:
* W różnorodnych formach współpracy ze środowiskiem: „Festyny rodzinne” , „Wieczornice ekologiczne” itp.
* W blokach aktywności dzieci i nauczyciela.
* W organizowaniu uroczystości przedszkolnych o charakterze rodzinnym, wycieczek.
* W warsztatach edukacyjnych proponowanych przez  przedszkole.
* W realizacji programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
* W konkursach organizowanych przez przedszkole.
* W różnorodnych  akcjach organizowanych przez przedszkole oraz akcjach charytatywnych.      
  
Współpracujemy:
* Muzeum Etnograficzne
* Teatr Vaśka, Zaczarowany Świat, Teatr lalek Baj Pomorski
* Ogród Zoobotaniczny
* Fundacja  „Dorotkowo”
* Fundacja „Ducha”
* Fundacja „Novita”
* Polski Związek Niewidomych
* Dom Pomocy Społecznej
* Zespół Szkół nr 6, 19, 26, 16 w Toruniu
* Polski Związek Logopedów
* Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu
* Organizacja studencka AIESEC
* UMK Wydział Fizyki
* Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
* Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu
* Liga Ochrony Przyrody.
Tradycje naszego przedszkola
* Pasowanie na przedszkolaka
* Międzyprzedszkolny Turniej Wiem wszystko o zdrowiu, Turniej  Przyrodniczy, Przedszkolny Bieg po Zdrowie, Dzień Sportu, Kolorowe Dni,  Konkurs logopedyczny „Wierszyki łamiące dziecięce języki”
* Koncerty muzyki poważnej, Spotkania z muzyką.
* Otwarte dni przedszkola dla rodziców.
* Pożegnanie Lata, Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi.
* Spotkania Andrzejkowe, Mikołajki, Wigilia, Jasełka
* Andrzejki dla Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej i Polskiego Związku Niewidomych
* Przedstawienia teatralne w wykonaniu  nauczycieli, rodziców, dzieci.
* Imprezy okolicznościowe z udziałem najbliższej rodziny, ekologiczne, festyny plenerowe.
* Bajkowe spotkania dla dzieci niepełnosprawnych.